ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2023-2024 (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Το ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας»

Έχοντας υπόψη:

 1. την παρ. 8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 (Α' 265).
 2. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 και ισχύει.
 3. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό προσωπικού της Κ.Ε.Δ.Η
 4. το υπ’ αριθ. πρωτ. 6783/27-01-2023 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ     αυτών»
 5. την ΚΥΑ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/21.04.2023 (ΦΕΚ 2614/21.04.2023 τεύχος Β' ) Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019
 6. την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/937/οικ.10223/15.06.2023: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ   ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
 7. την υπ’ αριθ. 56/2023 απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η. 
 8. την αρ. πρωτ. 12158/19-06-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E., προς ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2023-2024 (ΕΣΠΑ 2021-2027), την ένταξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας και της Δομής «Παιδικός Σταθμός» Ηράκλειας στο μητρώο φορέων/δομών της δράσης για την περίοδο 2023-2024 καθώς και τα οριστικά αποτελέσματα για τους ωφελούμενους, δικαιούχους ή μη αξιών τοποθέτησης (voucher).
 9. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της δράσης στα πλαίσια λειτουργίας της Δομής «Παιδικός Σταθμός» Ηράκλειας
 10. τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας έτους 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (01) Παιδίατρο, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2024, για την κάλυψη αναγκών της Δομής «Παιδικός Σταθμός» Ηράκλειας στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2023-2024 (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Αντικείμενο εκτέλεσης του έργου θα είναι η συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των νηπίων με επίσκεψή του δύο φορές το μήνα, η ιατρική συμβουλευτική, η τήρηση, στο κάθε τμήμα, ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο και η καταγραφή σε αυτόν όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων καθώς και η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των φιλοξενούμενων νηπίων στη δομή «Παιδικός Σταθμός» Ηράκλειας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
  • Άδεια τίτλου Ιατρικής, ειδικότητας Παιδιάτρου
  • Εμπειρία σε ανάλογες κοινωνικές δομές.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
 • Αντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
 • Αντίγραφα τίτλου σπουδών
 • Ότι άλλο αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και της Κ.Ε.Δ.Η. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Δημητρίου Πάζη 1, 2ος όροφος, Πολύκεντρο Ηράκλειας, ΤΚ 62400 Ηράκλεια Σερρών, τηλ. επικοινωνίας: 23250-28988 και 23250-25839.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15/09/2023 έως 21/09/2023.

 

Ανακοίνωση

 

 

 

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek → English...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek → English...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.