Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

«Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.3 «Τοπικό γραφείο και Παρατηρητήριο αειφορικής ενέργειας Ηράκλειας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities» (Θεματικό δί-κτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ), με ακρωνύμιο « ENERGYNET»»

Στο πλαίσιο του έργου «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ» (SustainableEnergythematicnetworkofcross-borderLocalAuthorities) με συμβολική ονομασία «ENERGYNET», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013» και έχει ως σκοπό τη συνεργασία πέντε ΟΤΑ της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός θεματικού δικτύου, το οποίο θα εισαγάγει τις αρχές και πρακτικές της αειφορικής ενέργειας με συνεισφορά γνώσεων και προσπαθειών από πλευράς των ΟΤΑ για τη βελτίωση της διαχείρισης, παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στις περιοχές ευθύνης τους,

ο Δήμος Ηράκλειας Ν. Σερρών προσκαλεί

δυνητικούς αναδόχους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με οικονομική προσφορά για την Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.3 «Τοπικό γραφείο και Παρατηρητήριο αειφορικής ενέργειας Ηράκλειας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities» (Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ), με ακρωνύμιο « ENERGYNET», προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, #2.000,00 ευρώ#, στο πλαίσιο της Δράσης 5.1 Εγκαθίδρυση δημοτικών Ενεργειακών γραφείων (Act. 5.1 LocalsustainableenergyBureau - ObservatoryofIrakleia)

Η υλοποίηση των παραδοτέων αφορά στην εγκαθίδρυση ενός γραφείου ενέργειας σε ένα δημοτικό κτίριο που θα ενθαρρύνει και θα συντονίσει οποιαδήποτε τοπική πρωτοβουλία για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη και θα λειτουργεί ως Παρατηρητήριο Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος θα πρέπει να προμηθευτεί σχετικό εξοπλισμό (3 κατηγορίες εξοπλισμού) για την ορθή & πλήρη λειτουργία του εν λόγω ενεργειακού γραφείου.

Η προμήθεια αφορά:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής
2 Περιφερειακά Ηλεκτρονικού υπολογιστή
3 Λογισμικά (Λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές)
4 Έπιπλα γραφείου

Ο Ανάδοχος μπορεί να είναι νομικό είτε φυσικό πρόσωπο είτε άτυπη σύμπραξη φυσικών προσώπων είτε άτυπη σύμπραξη νομικών με νομικά ή με φυσικά πρόσωπα.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω της υποβολής «Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» η οποία θα έχει τις ακόλουθες κατά σειράν ενότητες :

  1. «Στοιχεία ενδιαφερομένου» φυσικού προσώπου ή εταιρείας ή σύμπραξης (ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή ονομασία επιχείρησης/διακριτική ονομασία, διεύθυνση, ΑΦΜ/ΔΟΥ, ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας).
  2. Δήλωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  3. Οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου του προϋπολογισμού.

Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει ανυπερθέτως μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή τηλεομοιοτυπικώς στο 2325350159 ή ταχυδρομικώς/ταχυμεταφορικώς στη διεύθυνση: Δήμος Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών (θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηράκλειας μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κυρία Γούσιου Αικατερίνη (τηλ. 2325350109, ηλ. ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), μέχρι δύο ημέρες πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Πρόσκληση   -  Μελέτη  -  Σχέδιο προσφοράς

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.