Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TOYΕΡΓΟY «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ». Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού είναι 30.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 24.634,14 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 5.665,85 ευρώ) .

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων γυμναστικής, πτυσσόμενης εξέδρας, μονάδας κλιματισμού), μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, παράδοση των απαραίτητων τευχών / εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά (όπου απαιτείται) και επίδειξη λειτουργίας και χρήσης (όπου απαιτείται) καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και στην συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής .

Δικαίωμα συμμετοχής, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη έχουν α) Φυσικά πρόσωπα Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, β)Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά γ)Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ)Συνεταιρισμοί.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής: 10/12/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής λαμβάνει μέρος.

Λοιπές πληροφορίες: Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας, οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, γραφείο προμηθειών23253-50158-7 ή στο τηλέφωνο 2325350131.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό προμήθειας του έργου

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ»

και συγκεκριμένα για τις τεχνικές προδιαγραφές της πτυσσόμενης εξέδρας’

Διατυπώθηκαν ερωτήματα, στο υπ’ άριθμ. 23398/3-12-2015 έγγραφο της Sportsand play/Κων/νος Τόλιος που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές της πτυσσόμενης εξέδρας.

Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

α) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης προμήθειας αναφέρουν:

‘Να διαθέτει τα απαιτούμενα σκαλοπάτια πλάτους 0,80cm, τα οποία θα έχουν την δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης. Η ένωση μεταξύ πατήματος και ριχτιού να επικαλύπτεται με γωνία αλουμινίου διαστάσεων 25χ25cm.’

Ερώτημα:

  1. Τα σκαλοπάτια θα είναι μεταλλικά ή ξύλινα;

β) Επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης προμήθειας αναφέρουν:

‘Να περιλαμβάνει πλαϊνό κιγκλίδωμα, το οποίο θα αποτελείται από κοιλοδοκό 40χ40mmκαι σωλήνα διαμέτρου Φ20mm.’

Ερωτήματα:

  1. Το πλαϊνό κιγκλίδωμα θα είναι περιμετρικά και στις τέσσερις (4) πλευρές της εξέδρας;
  2. Δεν διευκρινίζεται το ύψος αυτού του κιγκλιδώματος.
  3. Το κιγκλίδωμα θα έχει μια σωλήνα διαμέτρου Φ20mm ή περισσότερες;»

Διευκρινίζεται ότι

για το α) ερώτημα:

1. Τα σκαλοπάτια μπορούν να είναι είτε μεταλλικά, είτε ξύλινα.

για το β) ερώτημα:

1. Tο πλαϊνό κιγκλίδωμα θα είναι μόνο εκατέρωθεν των σκαλοπατιών.

2. Το ύψος του κιγκλιδώματος να είναι κατ’ ελάχιστον 0,90cm.

3. Το κιγκλίδωμα να έχει τουλάχιστον 2 σωλήνες διαμέτρου Φ20mm.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.