Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Αριθμός Διακήρυξης: 12448/30-10-2020

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400

Τηλέφωνο:23253 50133 - 23253 50136 – 23250 22261 Φαξ:23253 50131

2.Τίτλος:Αποκομιδή Απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηράκλειας

3.Είδος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

4.Περιγραφή -Αντικείμενο της σύμβασης: Υπηρεσίες Αποκομιδής απορριμμάτων (cpv: 90511000-2) και Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού (cpv: 90611000-3) από το Δήμο Ηράκλειας

5.Προσφορές : Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο και όχι για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της ανωτέρω σύμβασης όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμ. 30/2020 μελέτη του Δήμου Ηράκλειας.

6.Συνολικός προϋπολογισμός :884.393,79€ με Φ.Π.Α. 24% ( Προεκτιμώμενη αξία:713.220,80€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% .

Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης ενός (1) έτους ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.326.590,69€ (με ΦΠΑ 24% ) και 1.069.831,20€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)                                                    

7.Διάρκεια σύμβασης : Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης ή Δύο (2) έτη και ένα (1) έτος σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης

8.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας σε ευρώ (€) ανέρχεται στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προ Φ.Π.Α) ήτοι 14.264,42€ (δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ).

   Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης , ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μετά από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και πριν την έναρξη των εργασιών της παράτασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της προαίρεσης εκτός Φ.Π.Α.

9.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι.

10.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

11.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 03-11-2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 07-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 11-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

12. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες

13. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μέλετη  - Ευρωπαϊκό έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.