Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Διακηρύττει ότι :

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών και δημοτικών αγροτεμαχίων:

Πίνακας αγροτεμαχίων

Α/α Κοινότητα Αριθμός αγροτεμαχίου

Έκταση

(τ.μ.)

Ώρα λήξης
1 Στρυμονικού 51 15.500,00 10:00
2 Λιβαδοχωρίου 396 18.375,00 10:15
3 Λιβαδοχωρίου 13 25.250,00 10:30
4 Οικ. Βαρικό Λιβαδοχωρίου 14 6.750,00 10:45

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Διακηρύττει ότι :

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών και δημοτικών αγροτεμαχίων:

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ», συνολικού προϋπολογισμού 464.683,62 € χωρίς ΦΠΑ (576.207,69 €, με ΦΠΑ 111.524,07 €):

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Διακηρύττει ότι :

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία:

το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την από την κλάδευση των ατόμων λεύκης που φύονται πέριξ του Κλειστού Γυμναστηρίου καθώς και του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ. Κ. Ηράκλειας.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου :

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»,

συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € χωρίς ΦΠΑ:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων δήμου Ηράκλειας» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Αριθμός Διακήρυξης: 13597/20-11-2023

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400

Τηλέφωνο:23253 50133 - 23253 50136 – 23250 22261 Φαξ:23253 50131

2.Τίτλος:Αποκομιδή Απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηράκλειας

3.Είδος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

4.Περιγραφή -Αντικείμενο της σύμβασης: Υπηρεσίες Αποκομιδής απορριμμάτων (cpv: 90511000-2) και Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού (cpv: 90611000-3) από το Δήμο Ηράκλειας

5.Προσφορές : Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο και όχι για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της ανωτέρω σύμβασης όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμ. 41/2023 μελέτη του Δήμου Ηράκλειας.

6.Συνολικός προϋπολογισμός:1.190.528,64€ με Φ.Π.Α. 24% (Προεκτιμώμενη αξία:960.103,74€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% .

Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης ενός (1) έτους ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.785.792,96€ (με ΦΠΑ 24% ) και 1.440.155,61€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)                                                  

7.Διάρκεια σύμβασης : Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης ή Δύο (2) έτη και ένα (1) έτος σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης

8.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας σε ευρώ (€) ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προ Φ.Π.Α) ήτοι 19.202,07€ (δεκαεννέα χιλιάδες, διακόσια δύο ευρώ και επτά λεπτά).

   Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης , ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μετά από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και πριν την έναρξη των εργασιών της παράτασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αξίας της προαίρεσης εκτός Φ.Π.Α.

9.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι.

10.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

11.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 22-11-2023 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 02-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 08 -01-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

12. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες

13. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Δακήρυξη  -  Μελέτη  - ΕΕΕΣ(ΤΕΥΔ)   -  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» που έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΒΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ γιατο Έτος 2021.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εικοσι ένα χιλίαδων διακοσιών δεκα έξι ευρώ (221.216,00 €) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με επιλέξιμη συνολική δημόσια δαπάνη 176.972,00 € (συμπ ΦΠΑ 24%) και από ιδίους πόρους του Δήμου Ηράκλειας με ποσό 44.244,00 € (συμπ ΦΠΑ 24%).

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.