Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

"Ανταλλακτικά & ελαστικά μηχανημάτων & οχημάτων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (έκτακτα-απευθείας 2020)"

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #3.860,99€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Ηράκλειας, κατ’ εφαρμογή της YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου σύμφωνα με την παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 780.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία:

1.<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ> ΠΟΣΟΎ 1.500,00 ΕΥΡΩ

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των    1.500,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»

Το συνολικό κόστος της προμήθεια θα ανέλθει στο ύψος των #2.500,00€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :

«ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ »

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #14.979,20€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :

««ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) ΣΤΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #7.787,20€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #5.647,00€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης από κάθε Ν.Π. ξεχωριστά.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #6.000,00€# με Φ.Π.Α.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.