Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 354.838,71 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     255.651,45 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           46.017,26 €

Απρόβλεπτα 15%:     45.250,31 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 7.919,69 €.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Διακηρύττει ότι :

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία:

α) το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτόμηση έντεκα (11) ατόμων πεύκης που φύονται στον αύλειο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου, καθώς και τριών (3)  ατόμων κυπαρισσιού και ενός (1) πεύκης που φύονται στα κοιμητήρια της  Κ. Καλοκάστρου.

H υλοτόμηση των δένδρων στα κοιμητήρια Καλοκάστρου θα γίνει από συνεργείο του Δήμου Ηράκλειας, ενώ η υλοτόμηση στον αύλειο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου, θα γίνει από τον ανάδοχο.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με θέμα: 

«ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»  

Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στο ύψος των #9.600,00€# με Φ.Π.Α. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Αριθμός Διακήρυξης:    2107 /01-03-2023

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Διακηρύττει ότι :
Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων.

Διακήρυξη

  1. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 417.304,36 € χωρίς ΦΠΑ:

Ο Δήμος Ηράκλειας προκυρήσσει Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ηράκλειας   και των νομικών του προσώπων έτους  2022-2024 » με του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με μελέτη 36/2022   της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου , για προμήθεια καυσίμων κίνησης  cpv 09134200-2 ,  θέρμανσης  cpv 09135100-5 , αμόλυβδη cpv 09132100-4   , λιπαντικά  cpv 24951100-6 για χρονικό διάστημα (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης άλλους έξι  (6)  μήνες μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού. Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν τα σύνολα των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Κριτήριο κατακύρωσης : το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % στη μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή πιστοποιείται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας , κατά την ημέρα παράδοσης του είδους .

Χρόνος ισχύος προσφορών δώδεκα  (12) μήνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.256.334,98€ με το Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των φορέων.

Ο διαγωνισμός θα  διεξαχθεί ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης  υποβολής  προσφορών στις 27-12-2022 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 15-02-2023  και ώρα 15:00  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι : 21-02-2023  ώρα 10:00.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για την ομάδα που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόμενο. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 4% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων επτά  (7) ομάδες των προς προμήθεια ειδών , υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας.

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας προκυρήσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας του Φ.Ο.Π.Η. και της Κ.Ε.Δ.Η. ». Κριτήριο κατακύρωσης είναι για α)γαλακτοκομικά, ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και

κατεψυγµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.

β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικός προϋπολογισμός  162.305,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ των τμημάτων των προς προμήθεια ειδών , υπό την προϋπόθεση ότι  η προσφορά του θα καλύπτει όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του  κάθε τμήματος .

Διάρκεια σύμβασης: δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους έξι (6) μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω  Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού των τμημάτων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά .

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 180359) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 16-01-2023 και ώρα 15:00. Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.15474/27-12-2022 διακήρυξης θα διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.dimosiraklias.gr.

 

Περίληψη διακήρυξης - Διακήρυξη - Μελέτη - ΕΕΕΣ(ΤΕΥΔ) - Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.