Ο Δήμος Ηράκλειας προκυρήσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Συνολικός προϋπολογισμός  158.988,25€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ των τμημάτων των προς προμήθεια ειδών , υπό την προϋπόθεση ότι  η προσφορά του θα καλύπτει όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του  κάθε τμήματος .

Διάρκεια σύμβασης: δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους έξι (6) μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω  Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού των τμημάτων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά .

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 180206) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 23-01-2023 και ώρα 15:00. Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.15476/27-12-2022 διακήρυξης θα διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.dimosiraklias.gr. 

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  -  ΕΕΕΣ(ΤΕΥΔ)  -  Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

 

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας Ν. Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Διαρροών (τηλε-ελεγχου/τηλεχειρισμού) στα Υφιστάμενα Δίκτυα Ύδρευσης και Δράσεις Α.Π.Ε, της Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας»

Εκτιμώμενης αξίας 2.955.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.),

(CPV) :

45332200-5 (Υδραυλικά έργα)

32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου),

32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης).

31712331     (Φωτοβολταικά στοιχεία)

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για «Συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ηράκλειας» συνολικού προϋπολογισμού 189.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (152.419,35€ πλέον ΦΠΑ 36.580,65€ ) . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης άλλους 3 τρεις μήνες (μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης και εφόσον δεν εξαντλήθηκαν οι προσυπολογιζόμενες ποσότητες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 3 τιμής. (χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ως προς την ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή , ανά ομάδα οχημάτων , στο σύνολο της ομάδας) ,όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του. Ν.4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 16-01-2022 και ώρα 15:00:00

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό απαιτείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας  «ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για  σύνολο των υπηρεσιών του προϋπολογισμού.

Αριθμός Διακήρυξης: 13303/21-11-2022

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών, 62400

Τηλέφωνο:2325350105 - 2325025990

2.Τίτλος: ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων:

Πίνακας αγροτεμαχίων

Α/α Κοινότητα Αριθμός αγροτεμαχίου

Έκταση

(τ.μ.)

Ώρα λήξης
1 ΚΑΡΠΕΡΗ 121 29.937,00 10:00
2 ΚΑΡΠΕΡΗ 274 6.000,00 10:15
3 ΚΑΡΠΕΡΗ 579 21.726,00 10:30
4 ΚΑΡΠΕΡΗ 2135 1.500,00 10:45
5 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 40 13.500,00 11:00
6 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 29 5.400,00 11:15
7 ΒΑΛΤΕΡΟ 663 13.803,00 11:30
8 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 403 6.890,00 11:45
9 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 864 16.600,00 12:00

Οι εκμισθώσεις θα γίνουν με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας στις:

                                 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ με ώρα λήξης (βλ.πίνακα)

και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη

την 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ με ώρα λήξης (βλ.πίνακα)

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325028311.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Διακήρυξη

 

 

 

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου Γυμνασίου Σκοτούσσας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας την 5η Δεκεμβρίου., ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:00 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας, τηλ. : 2325028310-28311 . Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου σε ηλεκτρονική μορφή ή χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ηράκλεια.

 

Διακήρυξη

 

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , στην Εμποροπανήγυρη Ηράκλειας, κατά την διάρκεια τέλεσης από 18-22 Αυγούστου 2022, όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις  26 ΙΟΥΛΙΟΥ   2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης   10.ΟΟπμ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης 10:00πμ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών και στα τηλέφωνα 2325350148, 2325025990 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας.

Ο Αντιδήμαρχος

Δ/κών & Οικ/κών Λειτουργιών

Λαζαρίδης   Ανέστης

 

Περίληψη διακήρυξης   -   Διακήρυξη

 

 

 

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης έκτασης 6.203,14 τμ. από το με αριθμό 424 «βοσκή κοινή» του αναδασμού έτους 1962 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κοίμησης, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.».

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την    19η  Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης 11.00 π.μ και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την  21η  Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 11.00π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325 3 50148.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το Δήμο Ηράκλειας.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.