Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση των Δράσεων:

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισμού «5.000,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, προϋπολογισμού «1.000,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, προϋπολογισμού «5.500,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ, προϋπολογισμού «500,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, προϋπολογισμού «2.500,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, προϋπολογισμού «3.000,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Οι παραπάνω δράσεις αφορούν στην υλοποίηση των γενικών δράσεων: ΔΡΑΣΗ 1.3.5 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ και ΔΡΑΣΗ 2.2.2 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και ακρωνύμιο «CommoNaR» το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εμπεριέχεται στην σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No <B1.11.15> 30.3.2011, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

         Εκτίθεται σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, η εκτέλεση του έργου «Οργάνωση Χώρου Δασικής Αναψυχής στο «Λόφο Πεύκων», με προϋπολογισμό 260.758,00€. Το έργο συντίθεται σε ποσοστό 88,30% από Οικοδομικές εργασίες (ποσό 184.095,98€) και 10,05% από εργασίες Πρασίνου (ποσό 20.950,75€).


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη που έχει συνταχθεί σύμφωνα με υπόδειγμα, μελέτη έργου, το έντυπο προσφοράς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία) από την έδρα της υπηρεσίας Πλατεία Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια, μέχρι τις 31/05/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα διακήρυξης τύπου «Β». Ο ενδιαφερόμενος  μπορεί να αναλάβει με δική του δαπάνη και επιμέλειά την αναπαραγωγή των τευχών. Τέλος οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στην ηλεκτ.. Διεύθυνση του δήμου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , καθώς και στο τηλέφωνο 2325350109, FAX επικοινωνίας 2325350159, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γούσιου Κατερίνα.
Η Δημοπρασία θα γίνει την 5η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους 2012 και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 Κατεβάστε την διακήρυξη

Προκήρυξη του έργου ΣΔΙΤ :  Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών
Bασικά Σημεία Προκήρυξης για κατάθεση Απόψεων/Παρατηρήσεων


Η Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ) προώθησε την υπαγωγή του έργου: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» (το Έργο) στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ, προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί μέσω της διαδικασίας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως δηλαδή υλοποιείται σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) με την από 06.03.2012 απόφασή της ενέκρινε την υπαγωγή του εν λόγω Έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
Το Έργο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στην κατασκευή μιας ορθά οργανωμένης εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων του νομού.
Το Έργο θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών «Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» που θα εξυπηρετεί την περιοχή του Νομού Σερρών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης) θα αναλάβει:

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/23/3/93 του ΥΠ.ΕΣ. της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» για το έτος 2012, προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.
    Δικαιούμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι: όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου (έμποροι  εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση)
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.000,00 € και θα απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6η Απριλίου έτους 2012  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στο Δημαρχείο της Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια.
    Αντίγραφα της διακήρυξης και  περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται   από τα  Γραφεία του Δήμου Ηράκλειας  (τηλ. 2325350146),    όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,   ή  από  το  διαδίκτυο  στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση  του  Δήμου  www.dimosiraklias.gr

Κατεβάστε την διακήρυξη

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση της Δράσης: ΔΡΑΣΗ 1.3.10_ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Δήμο Ηράκλειας για την τεχνική υποστήριξη του έργου με τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» προϋπολογισμού: -26.212,50- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και ακρωνύμιο «CommoNaR» το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εμπεριέχεται στην σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No <B1.11.15> 30.3.2011, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν από: το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας Δήμου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2 τηλ.23253-50109, fax 23253-50159, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosiraklias.gr, υπεύθυνη υπάλληλος: Γούσιου Αικατερίνη, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , από 10:00 π.μ.-16:00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας, στην διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, τηλ: 23253-50109 έως τις 29/03/2012, ώρα 11:00 π.μ.. είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς ταχυδρομικά ή με courier, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή έως τις 28/03/2012, ώρα 14:30 μ.μ. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 29/03/2012, ώρα 11:30, ημέρα Πέμπτη, Γραφείο Δημάρχου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια Σερρών, τηλ.: 2325350105, Φαξ: 2325350159. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η προμήθεια λαμπτήρων των τύπων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις δημοτικού οδικού φωτισμού και σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηράκλειας, όπως στην τεχνική περιγραφή περιγράφονται, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 ΕΥΡΩ, με διατιθεμένη πίστωση 60.000,00 ΕΥΡΩ  μαζί με ΦΠΑ 23% , από δημοτικούς πόρους.  Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  ενώπιον της Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών του Δήμου Ηράκλειας στο Δημοτικό Κατάστημα πλατεία Μπακογιάννη 2 την  19/03/2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ  (έναρξη) μέχρι 11:00 π.μ      (λήξη παράδοσης προσφορών).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τουλάχιστον επί του συνολικού  προϋπολογισμού της προσφοράς ήτοι 3.000 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένης  Τραπέζης ή ΤΣΜΕΔΕ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ολα τα φυσικά πρόσωπα (Ελληνες ή Αλλοδαποί)

β) Ολα τα νομικά πρόσωπα

γ) Συνεταιρισμοί

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της μελέτης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350146.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Κατεβάστε την διακήρυξη

Ο Δήμος Ηράκλειας Νομού Σερρών ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο: «Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Αμφίπολης», το οποίο έχει ενταχθεί στο «ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013», με την υπ' αριθ. πρωτ. 154.800/ΨΣ4677-Α2/23.09.11 1η Τροποποίηση Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού (κωδικός ΟΠΣ έργου: 327673 και κωδικός υποέργου 1), από 23/02/2012 έως 08/03/2012.

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας του Δήμου Αμφίπολης μέσω του οποίου οι πολίτες θα συμμετέχουν στη διαχείριση των τοπικών δημόσιων υποθέσεων εκφράζοντας τις απόψεις και τις ανάγκες τους ενώ θα δίνεται παράλληλα η δυνατότητα στο Δήμο να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις και το έργο του και να (αυτο)αξιολογεί τη λειτουργία του μηχανισμού αντιμετώπισης των προβλημάτων και απαιτήσεων των πολιτών. Επιπλέον, το σύστημα θα συγκεντρώνει, απεικονίζει και διαχειρίζεται πληροφορίες και δεδομένα του Δήμου που αφορούν σε άτομα με αναπηρία ενώ θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου, την μετακίνησή τους, την αναζήτηση εργασίας αλλά και την ανάδειξη προβλημάτων της καθημερινότητάς τους.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1. του «ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013» (κωδικός ΟΠΣ έργου: 327673). Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ηράκλειας και Φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Αμφίπολης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ (Με ΦΠΑ 23%): 150.000,00 €
Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 121.951,22 €.
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 23/02/2012
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 08/03/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2, ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
Αριθμός Fax: 2325 3 50159
Αριθμός Τηλεφώνου: 2325 3 50109
Διεύθυνση Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει αν αναφέρονται:
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

 

      Ανακοινώνουμε ότι η Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών − Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία με απόφαση του ΔΣ της παρατείνει την προθεσμία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διαγωνισμό Επιλογής Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης με Ανταγωνιστικό Διάλογο για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» - Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προεπιλογή) μέχρι την 26η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και τοπική ώρα (GMT+2): 12.00.
     Κατόπιν τούτου η παράγραφος 12.1 της προκήρυξης έχει ως εξής «Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, με τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας, το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 26η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και τοπική ώρα (GMT+2): 12.00. Φάκελοι, που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτοι.»

Κατεβάστε το αρχείο

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.