Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) ΣΤΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #7.787,20€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς  για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος και ενός (1) καινούργιου ειδικού οχήματος πολλαπλών χρήσεων με αποσπώμενο συνοδευτικό εξοπλισμό, βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα και κλαδευτική μηχανή για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ηράκλειας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας μηχανημάτων έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (223.000,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΠΔΕ Κωδ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκυρρήσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 9.677,42€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (4) τέσσερις μήνες, ή μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών, οποτεδήποτε αυτή και αν συμβεί εντός της χρονικής περιόδου της υπογραφείσας σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών :

«Υλοτομία και κλάδευση επικίνδυνων δένδρων»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #14.929,60€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 309/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 309/2021.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών :

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #9.997,69€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 354/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 354/2021.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς  για την προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ηράκλειας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας μηχανημάτων έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΠΔΕ Κωδ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.

Ο Δήμος Ηράκλειας

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
  2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, με τις οποίες προστέθηκε περίπτωση κζ' στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α')
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τους όρους της σύμβασης επιχορήγησης (Subsidy Contact HealthNET-CN1-SO1.2-SC024/24.5.2018) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 και του Επικεφαλή Εταίρου του παραπάνω έργου
  5. Τους όρους του Συμφωνητικού της Κοινοπραξίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου
  6. Την αριθ. 39/2018 (ΑΔΑ:6ΑΙΚΩΡΤ-ΗΘ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο «HealthNET» MIS 5030719
  7. Την υπ’ αριθ. 102/2021 (ΑΔΑ:9Ο25ΩΡΤ-ΑΑ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο «HealthNET»
  8. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο «HealthNET»
  9. Την υπ’ αριθμ. 361/2021 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση του ποσού προϋπολογισμού εξόδων
  10. Την υπ’ αριθμ. 5499/18-05-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει

 

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων:

Πίνακας αγροτεμαχίων

Α/α  Κοινότητα Αριθμός αγροτεμαχίου

Έκταση

(τ.μ.)

Ωρα λήξης
1 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 309 2.875,00 10.00
2 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 247 8.250,00 10.15
3 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 205 15.625,00 10.30
4 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 571 6.680,00 10.45
5 ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ 1831 6.265,00 11.00
6 ΚΟΙΜΗΣΗ 787 22.802,00 11.15
7 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 217 17.875,00 11.30
8 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 313 15.029,00 11.45

Οι εκμισθώσεις θα γίνουν με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας στις:

                                   19 ΜΑΪΟΥ 2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με ώρα λήξης (βλ.πίνακα)

και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη

την 21 ΜΑΪΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ώρα λήξης (βλ.πίνακα)

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325025994.Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.