Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :

«ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

& ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ »

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας  θα ανέλθει στο ύψος των  #7.900,00€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 205,206,207,208,209/2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του Αν. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 205,206,207,208,209/2021

Ο Δήαμρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ » με του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με μελέτη 34/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , για προμήθεια καυσίμων κίνησης cpv 09134200-8 , θέρμανσης cpv 09135100-5 , αμόλυβδη cpv 09132100-4 για χρονικό διάστημα (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης άλλους τρείς (3) μήνες μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού. Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν τα σύνολα των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 104.686,34 € χωρίς ΦΠΑ:  και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 47.247,69  για μελέτη κατηγορίας  06 (Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών Έργων) 6.371,23€ για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Περιβ. Χώρου Έργων) 12.807,00€ για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατική Μελέτη) 20.372,54€ για μελέτη κατηγορίας 09 (Η/Μ Μελέτη) 1.288,34€ για σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ 2.944,80 € για μελέτη κατηγορίας 14 (Ενεργειακή Μελέτη) και 13.654,74€ για απρόβλεπτες δαπάνες .

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την προμήθεια ενός (1) Μεταχειρισμένου Οχήματος τύπου ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκίνητου τετραξονικού για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας μηχανημάτων έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (92.800,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ του Δήμου (με ποσό 31.920,00 €) καθώς και από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΠΔΕ Κωδ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (με ποσό 60.880,00 €).

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 403.225,81 € χωρίς  ΦΠΑ: 

Δαπάνη εργασιών:      296.444,50 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:             53.360,01 €

Απρόβλεπτα 15%:        52.470,68 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 950,62 €.

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας » συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 9.600,00€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης .

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :    43.769,38 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   7.878,49 €

Απρόβλεπτα 15% :     7.747,18 €

Αναθεώρηση       :       282,37 €

Φ.Π.Α.              : 14.322,58 €

Ο Δήμος Ηράκλειας, κατ’ εφαρμογή της YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με την παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού από τεχνικούς υπαλλήλους ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 129.811,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 119/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας με θέμα «Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, (Μη.Μ.Ε.Δ.), της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 – Ορισμός υπαλλήλων ως μελών του Δήμου Ηράκλειας στο παραπάνω μητρώο – συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων».

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2020 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Ηράκλειας: www.dimosiraklias.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.