ΣΗΜΑΤΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΠΕΥΚΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΔΡΑΣΗ 5.3.1 RIVER-PLUS», συνολικού προϋπολογισμού 165.000,00 € με ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     94.666,06 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           17.039,89 €

Απρόβλεπτα 15%:       16.755,90 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 4.602,67 €.

Ο Δήμος Ηράκλειας, κατ’ εφαρμογή της YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου σύμφωνα με την παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Αριθμός Διακήρυξης: 12448/30-10-2020

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :

«Ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή στην ειδική υπηρεσία των ΕΛΤΑ (Πόρτα - Πόρτα) (Νέα σύμβαση 2020-2021)»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #2.400,00€# με Φ.Π.Α.

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και της Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021» συνολικού προϋπολογισμού 26.685,34€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23.615,35€ πλέον ΦΠΑ 3.069,99€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους (3) τρείς μήνες , εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης . Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι για α) τα είδη οπωροπωλείου (ομάδα 3) είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο «Υπόγειο Σύστημα Συλλογής και Αποθήκευσης Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας» που έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Έτη 2017-2018.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια σπόρου γκαζόν Δ.Ε. Στρυμονικού»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #4.718,88€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια σπόρου γκαζόν ΔΕ Σκοτούσσας»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #6.291,84€# με Φ.Π.Α.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.