Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια σπόρου γκαζόν Δ.Ε. Ηράκλειας»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #6.291,84€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια υδραυλικών της Υπηρεσίας Πρασίνου Δ.Ε. Ηράκλειας »  

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #10.000,00€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #4.989,29€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια Η/Υ» και «Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ & τηλεπικοινωνιών»

Το συνολικό κόστος της προμήθεια θα ανέλθει στο ύψος των #6.962,60€# με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσσει διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Ηράκλειας », με προεκτιμώμενη αμοιβή 109.743,01 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71320000-7, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

 «Προμήθεια Ξυλείας Δ.Ε. Ηράκλειας »     και « Προμήθεια Ξυλείας Δ.Ε. Στρυμονικού »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #7.300,00€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων 2020-2021» συνολικού προϋπολογισμού 64.933,08€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (55.407,28€ πλέον ΦΠΑ 9.525,80€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους (3) τρείς μήνες , εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευές και συντηρήσεις των Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Στρυμονικού »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #20.000,00€# με Φ.Π.Α.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.