Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

« Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Δ.Ε. Ηράκλειας»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #13.997,31€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ », συνολικού προϋπολογισμού 629.032,26 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     456.142,53 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           82.105,66 €

Απρόβλεπτα 15%:     80.737,23 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 10.046,84 €.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ (ΑΙΘΡΙΟΝ) ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ », συνολικού προϋπολογισμού 165.322,58 € χωρίς ΦΠΑ:
Δαπάνη εργασιών: 119.476,89 €
ΓΕ + ΟΕ 18%: 21.505,84 €
Απρόβλεπτα 15%: 21.147,41 €
Δαπάνη της αναθεώρησης: 3.192,44 €.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (122.866,58 ευρώ) και από ΣΑΤΑ (82.133,60 ευρώ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το υπόδειγμα πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

«Προμήθεια μικροεργαλείων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #2.000,00€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #1.891,00€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 287/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 287/2020

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #4.997,08€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 227/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 227/2020

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

« Προμήθεια οικοδομικών , σιδηρικών & αδρανών   υλικών για επισκευές και συντηρήσεις των Δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Ηράκλειας »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #21.000,00€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 133/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 133/2020.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την παροχή υπηρεσιών «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ΡΟΜΑ στο Δήμο Ηράκλειας» συνολικού προϋπολογισμού 59.660€ .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συμβουλίου του ∆ήµου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, στις 5 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00 π.µ και ώρα λήξης 11:00 π.μ , όπου ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Για το διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ύψους 1.193,20€.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23250-28310, 28311.

 

Διευκρίνιση (29-7-2020)

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.