Ο Δήμαρχος Ηράκλειας έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147)

2.Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν

3.Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας έχοντας υπόψη :

-      τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

-      τον ΟΕΥ του Δήμου Ηράκλειας

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση:

α) Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΤΕ Πολιτικών Δομικών έργων

β) Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Ως αντικείμενο εργασίας των ανωτέρω θα είναι:

Η υποβοήθηση των Υπηρεσιακών μονάδων στην Σύνταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

Στην Μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την αποτίμηση, τη συντήρηση του Δομημένου ή Διαμορφωμένου περιβάλλοντος   και

ο συντονισμός των υπηρεσιών για την ωρίμανση, την ένταξη και τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων του Δήμου Ηράκλειας .

Με καθήκοντα την παροχή συμβουλών και διατύπωση ειδικευμένων γνωμών γραπτά ή προφορικά προς τις υπηρεσιακές μονάδες, τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα όργανα διοίκησης για θέματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου και των ειδικών θεμάτων ενασχόλησης που θα ανατίθενται από τον Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Για την πρώτη θέση Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ ), Πολιτικών Δομικών έργων ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998.

     Για την δεύτερη θέση Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ ), Πολιτικών Μηχανικών ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 13 Ιουλίου 2020 στα γραφεία του Δήμου (αρμ Παντελίδης Ιάκωβος   τηλ 23253 50116 & 50118) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα του Νομού, να γίνει ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας.

 

Ανακοίνωση

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
για την κάλυψη θέσης Γενικού Γραμματέα

 Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών

 Έχοντας υπόψη:

   1) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας (ΦΕΚ 1541/Β/27-6-2011) στον οποίο προβλέπετε θέση Γενικού Γραμματέα.

   2) Τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την κάλυψη θέσης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Ηράκλειας Ν. Σερρών , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 17 του ν. 3584/2007.

Β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ .

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Ηράκλειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   (αρμ. Υπάλληλος: Ιάκωβος Παντελίδης   Τηλ.: 23253-50116)

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα του Νομού, να γίνει ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας.

 

Γνωστοποίηση

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Έχοντας υπόψη :

-      τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

-      τον ΟΕΥ του Δήμου Ηράκλειας

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων.

Ως αντικείμενο εργασίας θα είναι η υποβοήθηση των Υπηρεσιακών μονάδων στη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την αποτίμηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, τη χωρική και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση μεμονωμένων κτηρίων και συνόλων, τον πολεοδομικό και χωρικό σχεδιασμό, την αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τη μελέτη, αδειοδότηση και υλοποίηση κτηριακών έργων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αναπλάσεων.

Με καθήκοντα την παροχή συμβουλών και διατύπωση ειδικευμένων γνωμών γραπτά ή προφορικά προς τις υπηρεσιακές μονάδες, τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα όργανα διοίκησης για θέματα που άπτονται του γνωστικού της αντικειμένου και των ειδικών θεμάτων ενασχόλησης που θα ανατίθενται από τον Δήμαρχο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ ), Αρχιτεκτόνων ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 11 Οκτωβρίου 2019 στα γραφεία του Δήμου (αρμ Παντελίδης Ιάκωβος   τηλ 23253 50116 & 50118) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Οριστικοί πίνακες για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Τηλ. Επικοινωνίας:

23253 50116   Παντελίδης Ιάκωβος

23253 50118     Βαρσάμη Βαϊα

 

 

ΣΧΟ 101   ΣΟΧ 102

 

Αποτελέσματα προκήρυξης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Περίοδος ενστάσεων από 20/7/2017 μέχρι 29/7/2017

Τηλ. Επικοινωνίας:

23253 50116   Παντελίδης Ιάκωβος

23253 50118     Βαρσάμη Βαϊα

 

Αποτελέσματα ΣΟΧ1  -  Αποτελέσματα ΣΟΧ2

 

Απορριπτέοι ΣΧΟ1  -  Απορριπτέοι ΣΟΧ2

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Ο Δήμος Ηράκλειας Ανακοινώνει

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας

Ανακοινώνει

     Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η.), που εδρεύει στο Δήμο Ηράκλειας Ν. Σερρών, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.