ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (01) Ιατρού ειδικότητας Παιδίατρου για την κάλυψη αναγκών του «Παιδικού Σταθμού Ηράκλειας».

Αντικείμενο εκτέλεσης του έργου θα είναι η παρακολούθηση της σωματικής υγείας, η ιατρική συμβουλευτική και η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των φιλοξενούμενων νηπίων στη δομή «Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας» ενταγμένη στην πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ 2014-2020, περιόδου 2016-2017.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 31-07-2017.

 

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος

 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (01) Ιατρού ειδικότητας Παιδίατρου για την κάλυψη αναγκών του «Παιδικού Σταθμού Ηράκλειας».

Αντικείμενο εκτέλεσης του έργου θα είναι η παρακολούθηση της σωματικής υγείας, η ιατρική συμβουλευτική και η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των φιλοξενούμενων νηπίων στη δομή «Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας» ενταγμένη στην πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ 2014-2020, περιόδου 2015-2016.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 31-07-2016.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
  • Άδεια τίτλου Ιατρικής, ειδικότητας Παιδιάτρου
  • Εμπειρία σε ανάλογες κοινωνικές δομές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Ότι άλλο αναφέρεται στα απαραίτητα προσόντα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Πάζη 1, 2ος όροφος Πολύκεντρο Ηράκλειας, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, υπόψη κας Τρέντσιου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 23250-28988 και 23250-25839).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28-03-2016 έως 01-04-2016

Στο πλαίσιο της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψιν και την με αριθ. πρωτ. οικ. 28409/16-7-2014 εγκύκλιο 39 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόγραμμα εθελοντικής Κινητικότητας», ο Δήμος Ηράκλειας επιθυμεί να καλύψει τις ειδικότητες που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση-ανακοίνωση, με προσωπικό μόνιμο ή ΙΔΑΧ, από άλλους ΟΤΑ α΄ και β' βαθμού [προσοχή η προθεσμία λήγει στις 29-8-2014

 Ανακοίνωση-πρόσκληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
 1.τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 ( 234/Α΄)
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012
4.την υπ’ αριθμ. 14/2013 απόφαση του Διοικητ. Συμβουλίου
5. το υπ’ αρ. πρωτ. Α.Π. οικ. 45808/14-11-2013 έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ και από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006,.
6.την υπ’ αρ. πρωτ. ΑΣΕΠ 8117 / 1-8-2013 βεβαίωση του ΑΣΕΠ
7.το άρθρο 31 του Ν. 4258/14 ( 94/14-04-2014 τεύχος Α΄ ),
8.την εγκύκλιο 49/οικ. 31635/19-08-2014 του ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014 »
9.την υπ’ αριθμ. 79/2014 απόφαση του Διοικητ. Συμβουλίου
10.την αριθ. Πρωτ. 23864/10-12-2014 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας»
11.την αριθ. Πρωτ. 596/26-11-2014 Βεβαίωση της προϊσταμένης του Γραφείου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Ε.Δ.Η ότι οι προβλεπόμενες αμοιβές των συμβασιούχων έργου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό έτους 2014 και θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (01) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του «Παιδικού Σταθμού Ηράκλειας», που εδρεύει στην Ηράκλεια, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ιατρική παρακολούθηση της υγείας των νηπίων στα πλαίσια λειτουργίας της δομής Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας ενταγμένης στο πλαίσιο της πράξης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.
 
 
 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης
Καλούνται όσοι κτηνίατροι ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με το Δήμο Ηράκλειας με αντικείμενο τον εμβολιασμό, τη σήμανση και την αποπαρασίτωση των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Περιφέρειας μας, να καταθέσουν τις προσφορές τους στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
Η σύμβαση θα αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών και όχι την προμήθεια υλικών.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στα εξής τηλέφωνα:
 
2325350146     Χατζηπανταζή Βασιλική
2325350149     Ανδρεάδου Κωνσταντίνα
Ανακοινωνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) και το Ισντιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) έχει την πρόθεση πρόσληψης τριών (3) εργατών με σύμβαση εγρασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου . Οι προσλήψης αφορούν την ανάγκη κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών του υπερ τρίτων έργου "Έρευνα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λιθοτόπου- Ηράκλειας Νομού Σερρών"
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του  Δήμου Ηράκλειας 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η), για την λειτουργία «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π) και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία» (Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α) που εδρεύει στην Καρπερή Δήμου Ηράκλειας.
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του  Δήμου Ηράκλειας 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η), για την λειτουργία «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π) και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ αναπηρία» (Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α) που εδρεύει στην Καρπερή Δήμου Ηράκλειας .
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.