Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Έχοντας υπόψη :

-      τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020)

-      Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ143/Α/28-6-2007)

-      τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ηράκλειας

-      Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στον τύπο σχετικά με την πλήρωση:

  1.  μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη  με πτυχίο ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού

με αντικείμενο εργασίας :

  • να επεξεργάζεται και εισηγείται μέτρα και δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών απαιτήσεων των οχημάτων.
  • Εισηγείται, μεριμνά, εποπτεύει και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος τεχνικού ελέγχου οχημάτων.
  • Επεξεργάζεται και εισηγείται μέτρα και δράσεις για την προώθηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.
  • Λαμβάνει μέριμνα για το συντονισμό, την παρακολούθηση της εφαρμογής και την αξιολόγηση των ως άνω πολιτικών
  • Μελετά και εισηγείται την ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας όπως τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις)
  • Εισηγείται, μεριμνά, εποπτεύει και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την σύνταξη μελετών (μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και μελετών πυροπροστασίας
  • Εισηγείται τη διαμόρφωση και υποστηρίζει την εφαρμογή του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, ενσωματώνοντας τις αρχές της καλής νομοθέτησης στις σχετικές ρυθμίσεις. Προτείνει τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και της οργάνωσης της υπηρεσίας.

Τα καθήκοντα των ειδικών συνεργατών περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών και διατύπωση ειδικευμένων γνωμών γραπτά ή προφορικά προς τις υπηρεσιακές μονάδες, τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα  όργανα διοίκησης για θέματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου και των ειδικών θεμάτων ενασχόλησης που θα ανατίθενται από τον Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να διαθέτουν:

- Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Δηλαδή:

1.Να  έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αρθρ.12)

2.Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο) (αρθρ.13)

3.Να είναι υγιείς (αρθρ. 14)

4.Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές ( αρθρ. 15)

5.Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (αρθρ. 16)

6.Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (αρθρ. 17)

7.Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανάλογης ειδικότητας

8.Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία

Η επιλογή  θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου/νης (παρ.4 του άρθρ.163 του Ν.3584/2007) αφού συνεκτιμηθούν στα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται  στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ηράκλειας (δ/νση Πλ.Μπακογιάννη 2-ΤΚ.624000-ΗΡΑΚΛΕΙΑ) (αρμ.  Χατζούδη-Καδή Φωτούλα  τηλ 2325350116-50117) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡ.3364/2024 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Υπογεγραμμένη αίτηση

Β) Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών

Ε) αποδεικτικό εμπειρίας

Στ) Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (αριθρο 11-17) πληρούνται

Καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που υποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα του Νομού, να γίνει ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Από  17/03/2024 έως και   26 /03/2024

 

Περίληψη γνωστοποίησης  -  Γνωστοποίηση  -  Υπόδειγμα αίτησης  -  Υπεύθυνη δήλωση   

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.