Ο Δήμαρχος Ηράκλειας  γνωστοποιεί την πλήρωση:

 1. μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη  με πτυχίο ΠΕ Οικονομολόγου και
 2. μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη  με πτυχίο ΤΕ Δασοπονίας , οι οποίες θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , η διάρκεια των οποίων δεν θα  μπορεί να υπερβεί τη θητείας της τρέχουσας δημοτικής αρχής..

Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει σήμερα 25 Αυγούστου 2023 την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας καθώς του ΤΕΛΙΚΟΥ πίνακα επιτυχόντων-προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεκαέξι (16) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ηράκλειας σύμφωνα με την αριθμό ανακοίνωσης 8958/02-8-2023.

Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους έως την Τετάρτη 30/08/2023

 

Οριστικός πίνακας κατάταξης  - Πίνακας επιτυχόντων  

 

 

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για την πλήρωση (07) θέσεων πλήρους και (9) Μερικής Απασχόλησης καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι (2)καθαριστών/στριών με έξι ώρες, (1) με πέντε ώρες, (2) με τέσσερις ώρες, (3) με τρεις ώρες και (1) με δύο ώρας απασχόλησης ημερησίως για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηράκλειας για το σχολικό έτος 2023-24.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλ. από ΤΡΙΤΗ 22/8/23 έως ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8/23 και ώρα 12 τα μεσάνυχτα.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με αναφορά στο θέμα ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ και το ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ του ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2023-2024

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Ηράκλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 01/2023 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά (ηλεκτρονικά) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος η ένδειξη «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 03/08/2023 ως και την Πέμπτη 17/08/2023

 

Για να δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

Για το παράρτημα της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας έδωσε στη δημοσιότητα τους τελικούς πίνακες κατάταξης και τους πίνακες επιτυχόντων για την πλήρωση (16) δεκαέξι θέσεων καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι (7) καθαριστριών πλήρους απασχόλησης , (2) 6ωρης απασχόλησης, (1) 5ωρης απασχόλησης, (2) 4ωρης απασχόλησης (3) 3ωρης απασχόλησης, και (1) καθαρίστρια 2ωρης απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2022-23.

 

 

ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  -  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για την πλήρωση (07) θέσεων πλήρους απασχόλησης και (9) Μερικής Απασχόλησης καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι (2)καθαριστών/στριών με έξι ώρες, (1) με πέντε ώρες, (2) με τέσσερις ώρες, (3) με τρεις ώρες και (1) με δύο ώρες απασχόλησης ημερησίως για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηράκλειας για το σχολικό έτος 2022-23.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλ. από Τετάρτη 24/8/22 έως Πέμπτη 25/8/22 και ώρα 12 τα μεσάνυχτα.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με αναφορά στο θέμα ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ και το ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ του ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2022-2023

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English (USA) → Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Ηράκλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 01/2022 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά (ηλεκτρονικά) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος η ένδειξη «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Παρασκευή 05/08/2022 ως και Παρασκευή 19/08/2022.

 

Ανακοίνωση   -  Έντυπο Αίτησης   -   Παράρτημα ανακοίνωσης

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Έχοντας υπόψη :

-      τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

-      τον ΟΕΥ του Δήμου Ηράκλειας

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ Ιστορίας και Εθνολογίας.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.